مراحل غیر فعال کردن تماس در Kerio Operator خرید شده

غیر فعال کردن تماس های کامپیوتر برای Kerio Operator Softphone خرید شده

خرید Kerio Operator شما را قادر به برقراری تماس از طریق Kerio Operator Softphone  با استفاده از WebRTC برای دسکتاپ و وب می سازد.

شما می توانید تماس کامپیوتر را در موارد زیر غیر فعال کنید:

  • یک کاربر واحد
  • چندین کاربر
  • همه کاربران روی Kerio Operator Server شما

خرید کریو VPN و نحوه غیر فعال کردن تماس های کامپیوتر برای یک کاربر واحد

1- در رابط مدیریت، به Configuration → Users بروید.

2- یک کاربر را انتخاب کنید و روی Edit کلیک کنید.

3- آن را به زبانه Advanced تغییر دهید.

4- گزینه Computer calls from Kerio Operator Softphone را از حالت انتخاب خارج کنید.

5- روی OK کلیک کنید.

در این مرحله، کاربر انتخاب شده نمی تواند دیگر از افزونه Computer برای ایجاد تماس استفاده کند.

KERIO-o-edit user

نحوه غیر فعال کردن تماس کامپیوتر برای چندین کاربر

1- در رابط مدیریت به Configuration → Users بروید.

2- چندین کاربر را انتخاب و بر روی Edit کلیک کنید.

3- آن را به زبانه Advanced تغییر دهید.

4- در فیلد Computer calls، No را انتخاب کنید.

5- بر روی OK کلیک کنید.

در این مرحله، کاربران انتخاب شده دیگر نمی توانند از افزونه Computer برای ایجاد تماس ها استفاده کنند.

edit-muiltiple

نحوه غیر فعال کردن تماس ها برای همه کاربران

1- در رابط مدیریت به گزینه Configuration → Advanced بروید.

2- زبانه Telephony را تغییر دهید.

3- در Kerio Operator Softphone برای بخش دسکتاپ و وب، گزینه Enable computer calls را از حالت انتخاب خارج سازید.

4- بر روی Apply کلیک کنید.

در این مرحله، کاربران موجود روی سرور Kerio Operator شما دیگر نمی تواند از افزونه کامپیوتر برای برقراری تماس استفاده کنند.

softphone

خرید VPN و خرید کریو در parsvpn.online